Služby

Konkurz

Konkurz je právnym prostriedkom na riešenie platobnej neschopnosti dlžníka, ku ktorej došlo v dôsledku jeho neúspešnej podnikateľskej činnosti. Cieľom konkurzného konania je z výťažku predaja majetku úpadcu kolektívne, uspokojiť jeho veriteľov v čo najvyššom rozsahu.

Voľba konkurzného správcu

Konkurzní veritelia majú možnosť za zákonom stanovených podmienok ustanoviť do funkcie správcu v konkurznom konaní osobu podľa svojho výberu zapísanú do zoznamu správcov, ktorá má zriadenú kanceláriu v obvode príslušného konkurzného súdu.

Odmena konkurzného správcu

Odmena správcu za výkon jeho činnosti v konkurznom konaní je stanovená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uhrádza sa z výťažku zo speňaženia majetku v konkurze.

Oddlženie

Dlžníkovi, ktorý je fyzickou osobou, sa po zrušení konkurzu umožňuje za podmienok ustanovených zákonom domáhať sa na súde zbavenia svojich dlhov vo forme tzv. oddlženia. Návrh na oddlženie môže podať dlžník–fyzická osoba. Právnickej osobe zákon o konkurze a reštrukturalizácii možnosť oddlženia neposkytuje. Alternatívou oddlženia pre právnické osoby je jeho formálna reštrukturalizácia spôsobom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Voľba správcu v konaní o oddlžení

V konaní o oddlžení súd ustanoví do funkcie správcu osobu, ktorá pred povolením oddlženia dlžníka vykonávala funkciu jeho konkurzného správcu.

Odmena správcu v konaní o oddlžení

Odmena správcu za výkon jeho činnosti v konaní o oddlžení je stanovená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odmena správcu sa uhrádza zo sumy poskytnutej správcovi dlžníkom na konci každého z troch skúšobných rokov trvania procesu oddlženia.

Reštrukturalizácia

Na odstránenie nepriaznivých dôsledkov spojených s neúspešnou podnikateľskou činnosťou nie je určený iba konkurz a oddlženie. Pred ich použitím ako krajných prostriedkov na odstránenie úpadku dlžníka možno uprednostniť, ak sú na to splnené zákonné predpoklady, usporiadanie majetkových pomerov medzi dlžníkom a jeho veriteľmi vo forme reštrukturalizácie.

Voľba reštrukturalizačného správcu

Právo výberu reštrukturalizačného správcu má samotný podnikateľ, ktorý má záujem o vlastnú formálnu reštrukturalizáciu spôsobom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii . Súd do funkcie správcu v reštrukturalizačnom konaní ustanoví teda toho správcu, ktorý vypracoval v procese reštrukturalizácie dlžníka tzv. reštrukturalizačný posudok a to na základe poverenia a voľby dlžníka.

Odmena reštrukturalizačného správcu

Odmena správcu za výkon jeho činnosti v reštrukturalizačnom konaní nie je zákonom upravená a je vecou dohody medzi správcom a reštrukturalizovaným podnikateľom spravidla v závislosti od náročnosti konkrétneho prípadu.

Likvidácia spoločnosti

V prípade potreby ukončenia podnikateľskej činnosti obchodnej spoločnosti/družstva je pred výmazom z Obchodného registra Slovenskej republiky spravidla nevyhnutné vykonať jeho likvidáciu.

SKP, k.s. ponúka svojim klientom profesionálny výkon funkcie likvidátora, v rámci ktorého zabezpečí všetky právne, administratívne a ekonomické činnosti v súvislosti so vstupom obchodnej spoločnosti/družstva do likvidácie, vlastný proces likvidácie až po rozdelenie likvidačného zostatku a výmaz likvidovanej obchodnej spoločnosti/družstva z Obchodného registra Slovenskej republiky.