O spoločnosti

SKP, k.s. patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce správcovské kancelárie v Slovenskej republike. Bola založená v roku 2009 s cieľom byť vždy profesionálnym a spoľahlivým partnerom v insolvenčných konaniach pod slovenskou jurisdikciou. V súčasnosti vykonávame konkurznú správu majetku v hodnote viac ako 8,5 miliónov Eur.

Špecializáciou SKP, k.s. je výkon činnosti konkurzného, reštrukturalizačného a dozorného správcu podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a správcu konkurzných podstát podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní. SKP, k.s. je zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. S1359.

Výkon správcovskej činnosti je v SKP, k.s. spojený s hlbokým rešpektom k profesijnej etike a budovaním dlhodobých vzťahov s našimi partnermi, založených na vzájomnej dôvere a rešpekte. Vážime si dobré meno, ktoré spoločnosť SKP, k.s. u svojich partnerov získala profesionálnym výkonom správcovskej činnosti a vynakladáme všetko úsilie toto dobré meno neustále rozvíjať a posilňovať.

Výkon správy v insolvenčných konaniach SKP, k.s. zabezpečuje na základe silnej personálnej a materiálnej základne, ktorá je základným predpokladom zvládnutia náročných insolvenčných konaní. Tím SKP, k.s. je tvorený mladými ambicióznymi právnikmi z prostredia advokácie, ktorí sa vo svojej praxi špecializujú na oblasť insolvenčného práva a s riešením úpadku súvisiacich právnych oblastí.