Informačné Centrum Mladých v Poprade v likvidácii - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka: 1K/59/2013

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Informačné Centrum Mladých v Poprade v likvidácii, so sídlom Nám. sv. Egídia 15, 058 01 Poprad, IČO: 31 983 715, zastúpeného Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., so sídlom Školská 257, 059 91 Veľký Slávkov, IČO: 36 858 935, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

rozhodol

u s t a n o v u j e SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, do funkcie predbežného správcu dlžníka,

u k l a d á predbežnému správcovi zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť,

u k l a d á predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Okresný súd Prešov dňa 12.12.2013
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudcaNovinky

SAKMÁR PRODUCTION, s.r.o. - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka:4K/35/2013 Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SAKMÁR PRODUCTION, s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku...
viac informácií

MBM-STAV, s.r.o. - ustanovenie do funkcie správcu

Spisová značka: 4R/1/2013 Okresný súd Žilina v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: MBM-STAV, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo, IČO: 36 394 645, takto rozhodol I. Z a s t a v u j e reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi:...
viac informácií

Ján Bobor - ustanovenie do funkcie správcu

Spisová značka: 2K/85/2013 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ján Bobor, nar. 29. 05. 1985, bytom 960 01 Zvolen - Môťová, Školská 281/15, zast. JUDr. Zuzanou Miadokovou, advokátkou, so sídlom 974 05 Banská Bystrica, Kalinčiakova 2 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho...
viac informácií