ALPEA, spol. s.r.o. - ustanovenie do funkcie správcu

Spisová značka:

31K/49/2013

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: ALPEA, spol. s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 47, 949 01 Nitra, IČO: 36
408 646, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ALPEA, spol. s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 47, 949 01 Nitra,
IČO: 36 408 646, takto:

rozhodol

Súd vyhlasuje  konkurz na majetok dlžníka ALPEA, spol. s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 47, 949 01 Nitra, IČO: 36 408
646.

Súd ustanovuje správcu SKP, k.s., adresa kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra.

Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom  rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia  tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami  k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona     č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.

Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.

Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku,  najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia  uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 20.1.2014

JUDr. Oliver Kolenčík, sudcaNovinky

SAKMÁR PRODUCTION, s.r.o. - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka:4K/35/2013 Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SAKMÁR PRODUCTION, s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku...
viac informácií

Informačné Centrum Mladých v Poprade v likvidácii - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka: 1K/59/2013 Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Informačné Centrum Mladých v Poprade v likvidácii, so sídlom Nám. sv. Egídia 15, 058 01 Poprad, IČO: 31 983 715, zastúpeného Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., so sídlom Školská 257, 059 91 Veľký Slávkov,...
viac informácií

MBM-STAV, s.r.o. - ustanovenie do funkcie správcu

Spisová značka: 4R/1/2013 Okresný súd Žilina v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: MBM-STAV, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo, IČO: 36 394 645, takto rozhodol I. Z a s t a v u j e reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi:...
viac informácií