Novinky

Discovery - press, s.r.o. - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka: 3K/16/2012 Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Discovery - press, s.r.o., so sídlom Koceľova 17, 821 08 Bratislava, IČO: 35 772 166, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Discovery - press, s.r.o., so sídlom Koceľova 17, 821 08 Bratislava, IČO: 35 772 166 rozhodol Súd...
viac informácií

Otvorenie novej kancelárie

S potešením Vám oznamujeme, že SKP, k. s. na adrese Šafárikovo nám. č. 7, 811 02 Bratislava zriadila novú správcovskú kanceláriu pre insolvenčné konania v Bratislavskom kraji.
viac informácií

Otvorenie novej kancelárie

S potešením Vám oznamujeme, že SKP, k. s. na adrese Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra zriadila novú správcovskú kanceláriu pre insolvenčné konania v Nitrianskom kraji.
viac informácií

Miloš Braniš - výzva na predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o vykonaní dražby

SKP, k.s., so sídlom: Lazovná č. 64, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom kancelárie: Hlavná č. 6, 927 01 Šaľa, IČO: 44 915 691, správca úpadcu Miloš Braniš, nar. 16.04.1958, 919 01 Zvončín 12 (ďalej len "Úpadca"), vyzýva osoby vykonávajúce činnosť dražobníka podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a...
viac informácií

Miloš Braniš - Uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku

Spisová značka: 31K/22/2010 Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miloš Braniš, nar. XX.XX.XXXX, 919 01 Zvončín 12, správcom majetku ktorého je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná č. 6, 927 01 Šaľa, IČO: 44 915 691, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, takto ...
viac informácií

Peter Rusch - Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k. s., správca úpadcu: Peter Rusch, Šmidkeho 1407/8, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35 079 801 oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Radlinského 1732, 026 01 Dolný Kubín v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do15.30 hod. Kontakt: e-mail:
viac informácií