Novinky

FIERA spol. s.r.o. - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka: 31K/40/2012 Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: F I E R A spol. s r.o., so sídlom Pri mlyne, 949 05 Nitra, IČO: 
viac informácií

Mgr. Andrej Lenhardt - ustanovenie do funkcie správcu

Spisová značka: 2K/33/2012 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mgr. Andrej Lenhardt, nar. 11. 06. 1978, bytom 992 01 Modrý Kameň, Sklená 437/63, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto rozhodol V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Mgr. Andrej
viac informácií

Výzva na predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o správe registratúry a dlhodobej úschove písomností

SKP, k.s., so sídlom: Lazovná č. 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 915 691, konkurzný a reštrukturalizačný správca vyzýva osoby vykonávajúce činnosť správy registratúry podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých...
viac informácií

Beatric Chlebová - ustanovenie do funkcie správcu

Spisová značka: 32K/26/2012 Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníka: Beatric Chlebová, nar. 6.7.1968, Pri tehelni 3085/4, 934 01 Levice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka Beatric Chlebová, nar. 6.7.1968, Pri tehelni 3085/4, 934 01 Levice, takto rozhodol I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Beatric...
viac informácií

CORN CORPORATION, s.r.o. - oznam o vstupe nového konkurzného veriteľa

31K/4/2010 - 1300 O Z N A M Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CORN CORPORATION, s.r.o., CORN CORPORATION, G.m.b.H. - v jazyku nemeckom, CORN CORPORATION, Ltd. - v jazyku anglickom, CORN CORPORATION, Kft - v jazyku maďarskom, Ružová 312/24, IČO: 36 238 830, Dunajská Streda 929 01, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro,...
viac informácií

SLOVCOLOR, s.r.o. - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka: 36K/11/2012 Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SLOVCOLOR, s.r.o., IČO: 34 136 819, 920 42 Žlkovce č. 252, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 1874/T, odd.: Sro, zastúpený JUDr. Katarínou Bajovou, advokátkou, Hlavná 25, Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto ...
viac informácií