Novinky

LVK, s.r.o. - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka:  32K/60/2012 Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LVK, s.r.o. so sídlom Jazdecká 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 389 299, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka LVK, s.r.o. so sídlom Jazdecká 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 389 299, takto rozhodol U s t a n o v u j e SKP, k.s. so...
viac informácií

Otvorenie novej kancelárie

S potešením Vám oznamujeme, že SKP, k. s. na adrese Hlavná ulica č. 50, 080 01 Prešov  zriadila novú správcovskú kanceláriu pre insolvenčné konania v Prešovskom kraji.
viac informácií

Rastislav Szudár - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka: 4K/12/2012 Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Vazovova 2, 815 11 Bratislava - Staré mesto, IČO: 42 499 500, vo veci Daňového úradu Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na...
viac informácií

ANT AIR, s.r.o. - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka: 36K/17/2012 Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ANT AIR, s.r.o., IČO: 
viac informácií