Novinky

Ing. Mgr. Ján Ďurina - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka: 36K/14/2013 Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Mgr. Ján Ďurina, nar. 11.04.1956, bytom Javorinka 106, 924 01 Galanta, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto rozhodol Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Ing. Mgr. Ján Ďurina, nar. 11.04.1956,...
viac informácií

Jozef Špireng - ustanovenie do funkcie správcu

Spisová značka: 1K/54/2012 Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Jozef Koscelník, nar. 08.10.1962, bytom Sibírska 17, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Špireng, nar. 09.08.1954, bytom Na Odálke 116/57, 082 16 Fintice, takto rozhodol
viac informácií

VK PLUS, spol. s r.o., „v konkurze“ - ustanovenie do funkcie správcu

UZNESENIE 39-24K 270/01-759 Krajský súd v Banskej Bystrici v konkurznej veci úpadcu VK PLUS, spol. s r.o., „v konkurze“, Mikušovská cesta 5, 984 01 Lučenec takto r o z h o d o l : Súd z b a v u j e JUDr. Ivana Bablenu, Banícka 33, 990 01 Veľký Krtíš funkcie správcu konkurznej podstaty. ...
viac informácií

Ladislav Pollák - ustanovenie do funkcie správcu v oddĺžení

Spisová značka: 31NcKR/2/2010 Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Pollák, narodený 19.11.1965, bytom Vrbová 3122/38, 946 03 Kolárovo, fyzická osoba oprávnená podnikať pod obchodným menom: Ladislav Pollák, miesto podnikania Vrbová 3122/38, 946 03 Kolárovo, IČO: 14 086 263, o návrhu na povolenie oddlženia, takto ...
viac informácií

ABScars, s.r.o. - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka: 4K/24/2012 Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Vazovova 2, 815 11 Bratislava - Staré mesto, IČO: 42 499 500, vo veci Daňového úradu Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:...
viac informácií