Novinky

Ing. Tibor Iró - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka: 25K/19/2013 Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: KON- RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, Bratislava, IČO: 00 684 104, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Tibor Iró, Ružový háj 1372/49, Dunajský Streda, IČO:...
viac informácií

GeSi Gemer Kovo, výrobné družstvo - ustanovenie do funkcie správcu

Spisová značka: 1K/73/2012 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu GeSi Gemer Kovo, výrobné družstvo, so sídlom Sirk 049 64, IČO: 36 037 001 správcom ktorého je Ing. Janka Dobrocká, so sídlom kancelárie Rádayho 8,...
viac informácií

CORRECT INTERIER, s.r.o. v likvidácii - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka: 1K/20/2013 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - Ing. Vojtech Švantner, nar. 08.02.1975, Severná 3986/19, 974 01 Banská Bystrica likvidátor spoločnosti CORRECT INTERIER, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 054 143 zapísaná v Obchodnom registri...
viac informácií

OGA, spol. s.r.o. - ustanovenie do funkcie správcu

Spisová značka: 6K/18/2013 Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: OGA, spol. s.r.o., so sídlom Majerská 2, 821 07 Bratislava, IČO: 31 383 220, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OGA, spol. s.r.o., so sídlom Majerská 2, 821 07...
viac informácií

INTERA SK, s.r.o. - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka: 2K/7/2013 Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka INTERA SK, s.r.o., so sídlom 082 03 Seniakovce 11, IČO: 36 512 885, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto rozhodol ustanovuje SKP, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 50,...
viac informácií

Štefan Klčo - ustanovenie do funkcie správcu v oddĺžení

Spisová značka: 32NcKR/6/2011 Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Štefan Klčo, nar. 29.9.1974, bytom M. R. Štefánika 463/21, 934 01 Levice, zastúpený: JUDr. Miroslav Michalička, advokát so sídlom Vajslova 11, 917 01 Trnava, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
viac informácií