Novinky

FLUR, spol. s r.o. - ustanovenie do funkcie správcu

Spisová značka: 23K/15/2013 Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FLUR, spol. s r.o., J. Mudrocha 660, 905 01 Senica, IČO: 36 269 271, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 16794/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto rozhodol Súd v y h l...
viac informácií

AHP SERVIS, s.r.o. - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka: 1K/13/2013 Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: AHP SERVIS, s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 411 515, takto rozhodol I. Súd u s t a n o v u j e: SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, za predbežného správcu. II. Predbežný správca...
viac informácií

Peter Vandák - ustanovenie do funkcie správcu

Spisová značka: 6K/63/2011 Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Vandák, nar. 05.12.1980, bytom Vyšehradská 8, 851 06 Bratislava, o ustanovení správcu úpadcu rozhodol: Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu:
viac informácií