SAKMÁR PRODUCTION, s.r.o. - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka:4K/35/2013

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SAKMÁR PRODUCTION, s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku
1927, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 197 206, právne zastúpeného: JUDr. Milanom Trnovským, advokátom, Ulica
Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, Liptovský Mikuláš,  o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto

rozhodol


I. Ustanovuje   dlžníkovi  SAKMÁR PRODUCTION, s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku 1927, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 46 197 206, predbežného správcu: SKP, k. s., so sídlom Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín.

II. Predbežný správca   je povinný   zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je tiež povinný posúdiť vymožiteľnosť
pohľadávok dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a predkladať súdu priebežné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom záverečnú správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti
dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku
tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 5.2.2014

JUDr. Jaroslav Macek, SudcaNovinky

Informačné Centrum Mladých v Poprade v likvidácii - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka: 1K/59/2013 Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Informačné Centrum Mladých v Poprade v likvidácii, so sídlom Nám. sv. Egídia 15, 058 01 Poprad, IČO: 31 983 715, zastúpeného Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., so sídlom Školská 257, 059 91 Veľký Slávkov,...
viac informácií

MBM-STAV, s.r.o. - ustanovenie do funkcie správcu

Spisová značka: 4R/1/2013 Okresný súd Žilina v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: MBM-STAV, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo, IČO: 36 394 645, takto rozhodol I. Z a s t a v u j e reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi:...
viac informácií

Ján Bobor - ustanovenie do funkcie správcu

Spisová značka: 2K/85/2013 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ján Bobor, nar. 29. 05. 1985, bytom 960 01 Zvolen - Môťová, Školská 281/15, zast. JUDr. Zuzanou Miadokovou, advokátkou, so sídlom 974 05 Banská Bystrica, Kalinčiakova 2 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho...
viac informácií