Novinky

SAKMÁR PRODUCTION, s.r.o. - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka:4K/35/2013 Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SAKMÁR PRODUCTION, s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku...
viac informácií

Informačné Centrum Mladých v Poprade v likvidácii - ustanovenie do funkcie predbežného správcu

Spisová značka: 1K/59/2013 Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Informačné Centrum Mladých v Poprade v likvidácii, so sídlom Nám. sv. Egídia 15, 058 01 Poprad, IČO: 31 983 715, zastúpeného Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., so sídlom Školská 257, 059 91 Veľký Slávkov,...
viac informácií

MBM-STAV, s.r.o. - ustanovenie do funkcie správcu

Spisová značka: 4R/1/2013 Okresný súd Žilina v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: MBM-STAV, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo, IČO: 36 394 645, takto rozhodol I. Z a s t a v u j e reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi:...
viac informácií

Ján Bobor - ustanovenie do funkcie správcu

Spisová značka: 2K/85/2013 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ján Bobor, nar. 29. 05. 1985, bytom 960 01 Zvolen - Môťová, Školská 281/15, zast. JUDr. Zuzanou Miadokovou, advokátkou, so sídlom 974 05 Banská Bystrica, Kalinčiakova 2 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho...
viac informácií

BETEL, s.r.o. - ustanovenie do funkcie správcu

Spisová značka: 26K/17/2013 Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BETEL, s.r.o., so sídlom Platanová 5, 040 01 Košice, IČO: 36 212 920 o výmene správcu podstaty takto rozhodol O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr....
viac informácií