O spoločnosti

“Špecializáciou SKP, k.s. je výkon činnosti konkurzného, reštrukturalizačného a dozorného správcu.”

SKP, k.s. patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce správcovské kancelárie v Slovenskej republike. Je zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. S1359.